สุเรศ ประภู กล่าวว่า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และซาอุดีอาราเบีย จะลงทุนในภาคเกษตรกรรมของอินเดีย

รัฐมนตรีกระทรวงการพาณิชย์อุตสาหกรรม และกระทรวงการบินพลเรือ นายสุเรศ ประภู กล่าวว่า รัฐบาลกำลังจะประกาศนโยบายการส่งออกสินค้าเกษตรใหม่ ซึ่งตามนโยบายนี้ เขตที่มีศักยภาพสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะจะกำหนดและพัฒนาเป็นรวมเป็นกลุ่มเพื่อการพัฒนาภาคนี้

นายประภู กล่าวว่า นโยบายการส่งออกสินค้าเกษตรใหม่นี้จะประกาศภายในสองสามวันข้างหน้า ซึ่งนโยบายนี้จะต่อยอดภาคพืชสวน  พื้นที่เพาะปลูก การประมง และการผลิตนม นอกเหนือจกเกษตรกรรมแลว้ จะทำให้เกษตรกรสามารถได้รับราคาดีสำหรับสินค้าของตน

รัฐมนตรี เปิดเผยว่า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และซาอุดีอาราเบีย แสดงความสนใจที่จะลงทุนในภาคเกษตรกรรมของอินเดีย เนื่องด้วยทั้งสองประเทศนี้ต้องการทำให้อินเดีย เป็นฐานสำหรับรับรองการประกันอาหาร