อินเดียและเนปาลทบทวนความสัมพันธ์ทวิภาคี

รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเนปล นายประทีป กุมาร คยาวาลี อยู่ในนิวเดลี สัปดาห์ที่แล้วเพื่อเข้าร่วม “การสนทนาไรสินา” ครั้งที่ 4 ในการนี้นายประทีปถือโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรัฐมนตรีกระทรวงการ ต่างประเทศ สุษมา สวราช ในมุมมองต่างๆของความสัมพันธ์ อินเดีย-เนปาล  ทั้งสองรัฐมนตรีได้ทบทวนสถานการณ์เมื่อๆนี้ในความสัมพันธ์รอบด้าน รวมไปถึงความคืบหน้าที่บรรลุถึงในการริเริ่มใหม่ๆ ตั้งแต่ปี 2561 ในเรื่องการเชื่อมต่อ เกษตรกรรม และทางน้ำ  ทั้งสองผู้นำแสดงความพอใจในความก้าวหน้าของความร่วมมือในด้านต่างๆ และย้ำยืนยันข้อผูกพันของตนต่อการจรรโลงรักษาแรงผลักดันเพื่อต่อยอดความสัมพันธ์ทวิภาคีที่ใกล้ชิดสนิทแน่นและเป็นกันเอง

ในระหว่างการเยือนเนปาลของนายกรัฐมนตรีนเรนทร์ โมดี เดือนพฤษภาคม ปีที่แล้ว ทั้งสองประเทศได้เน้นความสำคัญของบทบาทตัวเร่งปฏิกิริยาของการเชื่อมต่อเพื่อต่อยอดการเติบโตทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน  อินเดียและเนปาลได้ทำการริเริ่มสามอย่างเมื่อปีที่แล้วในด้านการรถไฟ เกษตรกรรม และทางน้ำ  การเชื่อมต่อทางน้ำเป็นขอบข่ายใหม่สำหรับทั้งสองประเทศ

เพื่อที่จะทำให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์นี้ เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับรูแบบของการใช้ทางน้ำภายในประเทศเพื่อการบริการสินค้าที่บรรทุกบนเรือในแม่น้ำโกษีและแม่น้ำนารายณีของเนปาล ผ่านแม่น้ำคงคา  การตัดสินใจที่สำคัญในเรื่องการสำรวจความเป็นไปได้ของวิธีการขนส่งนี้ ระหว่างอินเดียและเนปาล ภายในกรอบแห่ง “สนธิสัญญาการค้าและการส่งข้ามแดน” ได้ทำระหว่างการเยือนอินเดียของนายกรัฐมนตรีเนปาล นาย เค.พี. ชารมา โอลี เดือนเมษายน 2561  การบริการขนส่งข้ามชายแดนนี้จะเชื่อมต่อเนปาลกับทะเลพร้อมกับการเคลื่อนไหวของสินค้าที่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายไม่แพง  ทั้งสองรัฐมนตรีได้ทบทวนความก้าวหน้า ในเรื่องนี้ ณ การประชุมในนิวเดลี

บันทึกความเข้าใจฉบับหนึ่งลงนามระหว่างอินเดียและเนปาล นอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศ บิมสเต็ก ในกรุงกาฎมัณฑู เดือนสิงหาคม ปีที่แล้ว เพื่อการสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับทางรถไฟที่เสนอไว้จากรักโซล เมืองชายแดน ในอินเดีย ไปยังกาฎมัณฑู เมืองหลวงของเนปาล ทั้งสองประเทศเห็นพ้องกันที่จะสร้างทางรถไฟที่ใช้กระแสไฟฟ้า โดยความช่วยเหลือทางการเงินจากอินเดียการสำรวจจะเสร็จสมบูรณ์ ภายใน 1 ปี  นอกจากนี้ทั้งสองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศยังได้ทบทวนความก้าวหน้าของโครงการนี้ ตลอดทั้งโครงการรถไฟอื่นอีก ซึ่งอยู่ในระหว่างขั้นตอนการอนุวัตตามในเนปาลโดยความช่วยเหลือของอินเดีย

การริเริ่มในเชิงเปลี่ยนแปลงลำดับที่สามที่ดำเนินโดยอินเดียและเนปาลปีที่แล้ว  ได้แก่เกษตรกรรม เนื่องจากทั้งสองเป็นประเทศเกษตรกรรม และมีความกระตื้อรือร้นที่ต่อยอดความร่วมมือในด้านที่สำคัญของเศรษฐกิจ ทั้งนี้ได้ตัดสินใจที่จะเจาะโครงการร่วมมือกันในการวิจัยและการพัฒนา การฝึกอบรมในภาคการทำเกษตรกรรมสมัยใหม่ เทคโนโลยีเมล็ดพืชที่ปรับปรุงคุณภาพ ความอุคมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกษตร ปศุสัตว์ และขอบข่ายอื่นอีกที่เกี่ยวข้อง

นางสุษมา สวราช และนายคยาวาลี ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการริเริ่มใหม่ดังกล่าวนี้โดยละเอียด ตลอดทั้งทบทวนความก้าวหน้าของโครงการอื่นอีกที่กำลังต่อเนื่องในเนปาล  ในขณะกล่าวสุนทรพจน์ ณ การสนทนาไรสินา นายคยาวาลี เน้นความจำเป็นที่อินเดียและเนปาลจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองโดยทั่วไป การเชื่อมต่อทางกายภาพ และการเชื่อมโยงระหว่างประชาชน ในขณะเรียกอินเดียว่าเป็นคู่ค้าทีใหญ่ที่สุดของเนปาล นายคยาวลี เตือนให้ผู้แทนจากมากกว่า 90 ประเทศนึกถึงว่า อินเดียและเนปาล เชื่อมต่อโดยภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม และมีความสัมพันธ์ในวงกว้าง นางสวราช เรียนให้ที่ประชุมทราบว่าอินเดียได้เอื้ออาทรทรัพยากรและความเอาใจใส่เพิ่มขึ้นต่อเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดและเพื่อนบ้านขยาย และกำลังดำเนินตามการสร้างคนรุ่นใหม่ การเชื่อมต่อระดับภูมิภาค และโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ การสนทนาไรสินาร่วมจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิวิจัยผู้สังเกตการณ์ คลังสมองอิสระ ซึ่งมุ่งประสงค์ที่จะต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทั่วโลก