คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้พรรคการเมืองไม่ให้แสดงภาพถ่ายของเจ้าหน้าที่ป้องกันประเทศ

คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้พรรคการเมืองไม่ให้แสดงภาพถ่ายของ เจ้าหน้าที่ป้องกันประเทศ ในการโฆษณา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งการรณรงค์หาเสียง

คกก. มีหนังสือถึงหัวหน้าพรรคการเมืองทั้งหมดในเรื่องนี้  โดยมีใจความว่า สังเกตได้ว่ามีพรรคการเมืองบางพรรคกำลังใช้ภาพถ่ายของ เจ้าหน้าที่ป้องกันประเทศเพื่อเป็นส่วนหนึ่งการรณรงค์หาเสียง

คกก. กล่าวว่า กองทัพของประเทศอยู่เหนือการเมืองและเป็นผู้ถือผลประโยชน์ร่วมโดยธรรมชาติในระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่ ดังนั้น จีงมีความจำเป็นที่พรรคการเมืองทั้งหมดใช้ความระมัดระวังในขณะอ้างถึงกองทัพของประเทศ