ผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกจำนวนมากกว่า 700,000 คนจะออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งทั่วไป

ในรัฐอัสสัม ผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกจำนวนมากกว่า 700,000 คนจะออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะมาถึง ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นสามระยะในรัฐนี้

นายมุเกศ สาหุ หัวหน้าการเลือกตั้ง กล่าวว่าในจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมทั้งหมด 21,760,604 คน ในรัฐ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 706,489 คน อายุระหว่าง 18-19 ปี  เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก

รัฐอัสสัมมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อายุระหว่าง 20-29 ปี สูงสุด รัฐนี้มี สส. 14 คน