ประชาชนอย่างน้อย  115 คนเสียชีวิต เนื่องจากการปะทะกันเกี่ยวกับชาติพันธุ์ในปะเทศมาลี

ประชาชนอย่างน้อย  115 คนเสียชีวิต เนื่องจากการปะทะกันเกี่ยวกับชาติพันธุ์ ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในจังหวัดภาคกลาง ในปะเทศมาลี เมื่อวันเสาร์

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เปิดเผยว่า กลุ่มก่อความไม่สงบ จากกลุ่มโดกอนได้โจมตีหมู่บ้าน ฟูลานี

การปะทะกันระหว่างนกล่าสัตว?เผ่าโดกอน และคนเลี้ยงปศุสัตว์กึ่งเร่รอนมักจะเกิดเสมอในเรื่องการเข้าถีงที่ดินและน้ำ