รองประธานาธิบดี นายอ็ม เวงเกีย นัยดู กล่าวว่า อุดมศึกษาเป็นปัจจัยที่จำเป็นสำหรับกานพัฒนานิสัยทางวิทยาศาสตร์

รองประธานาธิบดี นายอ็ม เวงเกีย นัยดู เรียกร้องให้มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาปฏิรูประบบอย่างต่อเนื่องและรับรองว่าสถาบันอุดมศึกษาถ่ายทอดการศึกษาที่มีตุณภาพสูง ในระหว่างกล่าวปราศรัยต่อนักศึกษาที่จบปริญญา ในเมืองเจนนัย วานนี้ รองประธานาธิบดี เน้นว่า อุดมศึกษาเป็นปัจจัยที่จำเป็นสำหรับกานพัฒนานิสัยทางวิทยาศาสตร์ ท่านกระตุ้นครูบาอาจารย์มีคุณสมบัติพร้อมกับการพัฒนาล่าสุด