སྲིད་བློན་མོ་དྷི་མཆོག་གིས་དཔོན་དབང་སྲིད་གཞུང གི་ལས་མི་རྣམས་ལ་ཞི་བའི་སྲི་ཞུ་ཉིན་མོར་(Civil Services Day )ཆེ་བསྟོད་གཟེངས་བརྟག་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ།


ད་རིང་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་སྲིད་བློན་མོ་དྷི་མཆོག་གིས་དཔོན་དབང་སྲིད་གཞུང གི་ལས་མི་རྣམས་ལ་ཞི་བའི་སྲི་ཞུ་ཉིན་མོར་(Civil Services Day )ཆེ་བསྟོད་གཟེངས་བརྟག་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ སྲིད་བློན་གྱི་གཟེངས་བརྟག་དེ་དག་ནི་གཞུང་མང་ཚོགད་ཀྱི་སྲིད་གཞུང་དུ་ལས་ཀ་ལེགས་པོ་གནང་བའི་བརྩི་མཐོང་བསྔགས་བརྗོད་མཚོན་དོན་དུ་གསོལ་རེས་གནང་གི་ཡོད་དོ་ གཟེངས་བརྟག་དེ་དག་གི་གཞུང་མི་རྣམས་ཀྱི་རང་ལ་འཁྲིད་པའི་གཞུང་ལས་ལེགས་པར་གནང་བའི་རེ་བ་དང་བསྟོད་བསྔགས་མཚོན་དོན་དུ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་དོ་