ས་ཤས་ཊྲ་སི་མ་བལ་གྱིས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་གྱི་ས་མཚམས་ནས་འི་ཛ་བུལ་མུ་འ་ཇི་ཌིན་གྱི་དྲག་ཤུལ་པ་འཛིན་བཟུངས་བྱས་པ།

ས་ཤས་ཊྲ་སི་མ་བལ་(Sashastra Seema Bal) གྱིས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་གྱི་ས་མཚམས་ཀྱི་ཨུ་ཊར་པར་དེ་ཤ་(Uttar Pradesh) མངའ་སྡེའི་སོ་ནོ་ལི་(Sonauli) ས་འཁུལ་ནས་རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་ཕྱི་དྲོའི་སྐབས་སུ་འི་ཛ་བུལ་མུ་འ་ཇི་ཌིན་(Hizbul Mujahideen) གྱི་དྲག་ཤུལ་པ་འཛིན་བཟུངས་བྱས་འདུག་པ་དང་ཁོ་བོའི་མིང་ན་སིར་(Naseer) ཡིན་པ་དང་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༣ གྱི་ཟླ་༩ ནས་ད་བར་པ་ཀིས་ཏན་(Pakistan) དུ་གནས་སྡོད་བྱས་ཡོད་པ་རེད།