སྲིད་འཛིན་མཆོག་གིས་ཌེ་ར་ཌུན་དུ་ཨ་ཤི་ཡ་ན་ཞེས་པའི་ཁང་པ་དབུ་འབྱེད་ཆེད་དུ་མཚམས་གཟིགས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ།

སྲིད་འཛིན་པར་ནབ་མུ་ཁར་ཇི་མཆོག་གིས་དེ་རིང་ཌེ་ར་ཌུན་(Dehradun) དུ་ཨ་ཤི་ཡ་ན་(Ashiana) ཞེས་པའི་ཁང་པ་དབུ་འབྱེད་ཆེད་དུ་མཚམས་གཟིགས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད།

ཌེ་ར་ཌུན་དུ་ཡོད་པའི་སྲིད་འཛིན་ཁང་པ་ཨ་ཤི་ཡ་ནར་རིན་ཆུང་ཅན་ཤག་༡༢ ཡོད་པར་སྲིད་འཛིན་མཚམས་གཟིགས་སྐབས་དམག་དཔོན་དང་སྲིད་འཛིན་གྱི་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཡིན་པ་རེད།

ཁང་པའི་ནང་ནས་ཤག་གཙོ་ཆེ་ཤོས་དེ་ནི་སྔོན་ལོར་ཕྱི་ཟླ་༩ ཚེས་༢༧ ལ་སྲིད་འཛིན་མཆོག་གིས་དབུ་འབྱེད་གནང་ཡོད་པ་རེད།