རྒྱ་གར་དང་སི་རི་ལང་ཀའི་གཉིས་ཀྱི་བར་ཀི་རི་ཀེཊ་ཏེས་རྩེད་འགྲན་མཐའ་མ་རྩེད་པ།

ཀན་གྲུ་ས་གནས་སུ་དེ་རིང་ནས་རྒྱ་གར་དང་སི་རི་ལང་ཀའི་གཉིས་ཀྱི་བར་ཀི་རི་ཀེཊ་ཏེས་རྩེད་འགྲན་གསུམ་པ་དང་མཐའ་མ་མཐའ་མ་རྩེད་འགོ་ཚུགས་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་ རྒྱ་གར་གྱི་ཀི་རི་ཀེཊ་རུ་ཁག་གིས་ཀི་རི་ཀེཊ་ཏེས་གསུམ་གྱི་རྩེད་འགྲན་དུ་༢-༠ ཡིས་རྩེད་འགྲན་ཐོབ་བཞིན་ཡོདའདུག་ རྒྱ་གར་ཀི་རི་ཀེཊ་རུ་ཁག་གིས་རྩེད་འགྲན་སྔ་མ་གཉིས་བཞིན་གསུམ་དེ་དག་ཐོབ་སྟེ་ཕམ་ཉེར་གཏོང་བར་འབད་དོ་