སིགཱཾཔོར་རྒྱལ་ནང་དུ་ཧཱལིམཱཧ་ཡཱཀོབ་མཆོག་ལ་སྲིད་འཛིན་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ།

སིགཱཾཔོར་རྒྱལ་ནང་དུ་ཧཱལིམཱཧ་ཡཱཀོབ་མཆོག་ལ་སྲིད་འཛིན་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་ཁོང་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བུད་མེད་སྲིད་འཛིན་དང་པོ་དེ་ཆག་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་མཱ་ལེ་ཡི་སྤྱི་ཚོགས་ནས་ལོ་༥༠ ཡི་ནང་དུ་སྲིད་འཛིན་དང་པོ་དེ་ཆག་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད་འདུག།