རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་དབང་ལ་ཉེན་ཁ་བཟོ་མཁན་ཚོར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་དགོས་པ་བརྗོད་འདུག།

ཧོང་ཀོང་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་དབང་ལ་ཉེན་ཁ་བཟོ་མཁན་ཚོར་མཐའ་ཅིག་ཏུ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་དགོས་ལུགས་བརྗོད་འདུག

ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་༡༡་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་ཧོང་ཀོང་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་པ་ཀེ་རི་ལེམ་མཆོག་གིས་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚོར་སྲིད་བྱུས་འཛིན་ཕྱོགས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་སྤེལ་གནང་བའི་ནང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་དང་ཞི་བདེ་བརྟན་ལྷིང་། རང་དབང་ལ་ཉེན་ཁ་བཟོ་རྒྱུའི་ལས་དོན་སྤེལ་མཁན་ཚོར་མཐའ་ཅིག་ཏུ་གདོང་ལེན་དང་ངོ་རྒོལ་བྱེད་ནས་མ་འོངས་པའི་མི་ཐོག་རྗེས་མ་ཚོས་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དགའ་ཞེན་ཡོད་པ་ཞིག་བཟོ་རྒྱུ་ནི་ཧོང་ཀོང་མི་མང་གི་ལས་འགན་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།