ཨེ་སུརཡཱ་པྲཱཀཱཤ་མཆོག་ལ་པྲཱསཱར་བཱརཱཏི་ཡི་འགོ་འཁྲིད་ལ་བསྐོ་བཞག་གནང་བ།

ཉམས་མྱོང་ཅན་གྱི་གསར་འགོད་ལས་རིགས་པ་ཨེ་སུརཡཱ་པྲཱཀཱཤ་མཆོག་ལ་པྲཱསཱར་བཱརཱཏི་ཡི་འགོ་འཁྲིད་ལ་ཐེངས་གཉིས་པར་ཕྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་༢ ཚེས་༨ བར་བསྐོ་བཞག་གནང་ཡོད་པ་རེད་འདུག།

དེའང་གནས་ཚུལ་དང་ཁྱབ་བསྒྲགས་བློན་ཆེན་ལྷན་ཁང་གིས་ཁས་སའི་བཀའ་འཁྲོལ

གྱི་ནང་དུ་ཐག་གཅོད་དེ་སྲིད་འཛིན་གཞོན་པ་ཝེནཀཱཡཱ་ཎཻཌུ་མཆོག་གིས་གཙོས་པའི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་གིས་པྲཱཀཱཤ་མཆོག་གི་མཚན་བསྐོ་བཞག་གནང་ཡོད་པ་རེད་འདུག།