རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་ས་མཚམས་ནཱཐུ་ལར་ཚོང་འབྲེལ་ཡོང་འབབ་ཧིན་སྒོར་བྱེ་བ་༣་༥༤ བྱུང་བ།

རེས་གཟའ་པ་སངས་ལ་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་ས་མཚམས་ནཱཐུ་ལར་ཚོང་འབྲེལ་ཡོང་འབབ་ཧིན་སྒོར་བྱེ་བ་༣་༥༤ བྱུང་ཡོད་པ་རེད་འདུག།

དེའང་རྒྱ་གར་ཚོང་པས་སྣུམ་དང་གྷི་དང་རས་དང་འབྲས་དང་ཟངས་རིགས་དུ་མ་ཚོང་འབྲེལ་བྱེད་ཡོད་པ་རེད་འདུག།