རྒྱ་གར་དབུའ་ཟུར་འཇོག་དངུལ་ཁངRBI ་གིས་དངུལ་བསྐྱར་ཞིབ་སྲིད་བྱུས་ཀྱིས་Repo གོང་ཚད་བརྒྱ་ཆ་༦ རུ་འགྱུར་མེད་བཞག་པ།

རེས་གཟའ་མིག་མར་དུ་རྒྱ་གར་དབུའ་ཟུར་འཇོག་དངུལ་ཁངRBI ་གིས་དངུལ་བསྐྱར་ཞིབ་སྲིད་བྱུས་འོག་གལ་ཆེན་དངུལ་གཡར་གཏོང་གི་་Repo གོང་ཚད་བརྒྱ་ཆ་༦ རུ་འགྱུར་མེད་བཞག་ཡོད་འདུག་RBI ཡི་འགོ་འཛིན་གཙོ་ཝུར་ཇིཏ་པ་ཏེལ་མཆོག་གི་དབུ་ཁྲིད་འོག་མི་དྲུག་ཅན་གྱི་དངུལ་སྲིད་བྱུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་MPC དུས་དུང་རིང་དངུལ་ཁང་ཁག་ལ་དངུལ་གཡར་གཏོང་གི་ཚད་གཞི་འགྱུར་མེད་བརྒྱ་ཆ་༦ རུ་བཞག་ཡོད་འདུག་ དེ་བཞིན་ཕྱིར་འཁོར་repo གོང་ཚད་དེ་བརྒྱ་ཆ་༥.༧༥ རུ་འཇིག་ཡོདའདུག་གོ་