སྦེ་ག་རྩེད་འགྲན་པ་གྲགས་ཅན་སི་ཤིལ་ཀུ་མར་མཆོག་རྒྱལ་ཡོངས་སྦེ་བ་རྩེད་འགྲན་པའི་དོ་སྣང་བརྟག་ཞིབ་པའི་ལས་འཁུར་ལས་རྩ་དགོངས་ཞུ་བ།

དེ་ཡང་ཉེ་ཆར་ཁུ་ཚུར་རྩེད་འགྲན་ལ་གྲགས་ཅན་ཨེམ་སི་མེ་རི་ཀོམ་མཆོག་རང་རེའི་འགན་འཁུལ་ལས་རྩ་དགོངས་ཞུ་རྗེས་ཨོ་ལོན་པིཀ་རྩེད་འགྲན་པའོ་གསེར་གྱི་རྟགས་མ་གཉིས་ཐོབ་པ་པོ་སི་ཤིལ་ཀུ་མར་མཆོག་རྒྱལ་ཡོངས་སྦེ་བ་རྩེད་འགྲན་པའི་དོ་སྣང་བརྟག་ཞིབ་པའི་ལས་འཁུར་ལས་རྩ་དགོངས་ཞུ་འདུག་ སྐུ་ཞབས་མཆོག་ནི་འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་༣ པར་རྒྱལ་ཡོངས་རྩེད་འགྲན་འདྲ་མིན་གྱི་དོ་སྣང་རྟོག་ཞིབ་པའི་འགན་འཁུར་གྱི་ལས་གཞིརབསྐོ་་བཞག་གནང་ཡོད་འདུག་ རྩེད་རིགས་ལྷན་ཁང་གིས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་རྩེས་འགྲན་པ་གཉིས་ད་དུང་རྩེད་འགྲན་རྩེད་བཞིན་ཡོད་སྟབས་འགན་འཁུལ་ལས་རྩ་དགོངས་ཞུབར་འབོད་འདུག་