སཽཌི་ཨརེབིཡཱ་ཡི་རྒྱལ་ནང་དུ་བུད་མེད་རྣམས་སུ་རྐང་རྩེད་པོ་ལོའི་འགྲན་བསྡུར་ལ་གཟིགས་མོ་གཟིགས་ཆེད་དུ་མཆོག་ཆན་གནང་བ།

སཽཌི་ཨརེབིཡཱ་ཡི་རྒྱལ་ནང་དུ་བུད་མེད་རྣམས་སུ་རྐང་རྩེད་པོ་ལོའི་འགྲན་བསྡུར་ལ་གཟིགས་མོ་གཟིགས་ཆེད་དུ་མཆོག་ཆན་གནང་ཡོད་པ་རེད་འདུག་པ་དང་དེ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་དུ་བུད་མེད་རྣམས་སུ་རྐང་པོལ་འགྲན་བསྡུར་བལྟ་ཆེད་དུ་གོ་སྐབས་འབུལ་བ་དེ་ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་ནང་དུ་ཐེངས་དང་པོ་ཡིན་པ་རེད་འདུག་   དེའང་ཁས་ས་ཇེ་ཌ་རྒྱལ་སར་རྐང་པོལ་འགྲན་བསྡུར་གྱི་ནང་དུ་བུད་མེད་གཟིགས་མོ་བ་མང་པོ་ཞེ་དྲག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད་འདུག།