དེ་རིང་རྒྱལ་ནང་དུ་མཱཧཱ་ཤིཝྲཱཏྲི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་བྱེད་ཀྱིས་ཡོད་པ།

དེ་རིང་རྒྱལ་ནང་གི་ས་ཁུལ་དུ་མར་མཱཧཱ་ཤིཝྲཱཏྲི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་བྱེད་ཀྱིས་ཡོད་པ་རེད་འདུག་   དེའང་དེ་རིང་གི་དུས་ཆེན་ལ་ཆོས་དད་པ་རྣམས་ཀྱིས་འདུད་གཏུལ་གྱི་ཕྱི་རོལ་པའི་ལྷ་ཤིཝཱ་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་བྱེད་ཀྱིས་ཡོད་པ་རེད་འདུག་   འདི་ལོར་མཱཧཱ་ཤིཝྲཱཏྲི་ཡི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་རེས་གཟའ་ལྷག་པ་བར་དུ་དུས་རྒྱང་བྱེད་ཡོད་པ་རེད་འདུག།