གྲོའ་ཚོགས་ལས་རིམ་ཟུར་འཇོག་བྱེད་ཡོད་པ་ཉིན་གསུམ་པ་ཡིན་པ།

གྲོའ་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀའི་ནང་དུ་ལས་རིམ་ཁས་ས་ཡང་སྐྱར་ཟུར་འཇོག་བྱེད་ཡོད་པ་ཉིན་གསུམ་པ་ཡིན་པ་རེད་འདུག་པ་དང་དེ་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁས་ས་ཀོང་རེས་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་ཡིས་གནད་དོན་དུ་མའི་ཐོག་དང་དངུལ་ཁང་གཡོ་ཟོལ་བྱེད་པའི་གནད་དོན་ཐོག་དཀའ་རྙོག་ཆེན་པོ་བསློང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཡིན་པ་རེད་འདུག།