ཤཱ་ཤནཀ་མ་ནོ་ཧར་མཆོག་རྒྱལ་སྤྱིའོ་དབྱུག་རྩེད་འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་ཚོགས་ICC ཀྱི་འགོ་འཛིན་ལོ་དུས་ཐེངས་གཉིས་པར་འོས་འདེམས་བྱུང་བ།

རྒྱ་གར་དབྱུག་རྩེད་ལྷན་ཚོགས་BCCI ཡི་འགོ་འཛིན་ཟུར་པ་དྐུ་ཞབས་ཤཱ་ཤནཀ་མ་ནོ་ཧར་མཆོག་རྒྱལ་སྤྱིའོ་དབྱུག་རྩེད་འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་ཚོགས་ICC ཀྱི་འགོ་འཛིན་ལོ་དུས་ཐེངས་གཉིས་པར་དགག་རྩོད་མེད་པའི་ཐོག་འོས་འདེམས་བྱུང་འདུག་ སྐུ་ཞབས་མ་ནོ་ཧར་མཆོག་སྤྱི་ལོ་2016 ལོར་ICC ཡི་རང་དབང་འགོ་འཛིན་ཐོག་མ་ཆག་ཡོད་དོ།