དེ་རིང་བེན་གྷ་ལོར་གྲོང་འཁྱེར་དུཨཕ་གྷན་དང་རྒྱ་གར་གཉིས་བར་གྱི་དབྱུག་རྩེད་Test གཅིག་རྩེད་རྒྱུ།

དེ་རིང་ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་དགུ་པའི་ཐོག་བེན་གྷ་ལོར་གྲོང་འཁྱེར་དུཨཕ་གྷན་དང་རྒྱ་གར་གཉིས་བར་གྱི་དབྱུག་རྩེད་Test གཅིག་རྩེད་འགྲན་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་ རྩེད་འགྲན་དེ་དག་ནི་ཨཕ་གྷ་དུ་དབྱུག་རྩེད་གོང་འའཔེལ་གཏོང་བའི་འགྲན་བསྡུར་གལ་ཆེ་ཞིག་ཡིན་འདུག་གོ།