དེ་རིང་ནས་རྒྱ་གར་དང་དབྱིན་ཡུལ་དབྱུག་རྩེད་རུ་ཁག་གཉིས་བར་ཊེས་རྩེད་འགྲན་གཉིས་པ་འགོ་ཚུགས་པ།

༄། དེ་རིང་ནས་རྒྱ་གར་དང་དབྱིན་ཡུལ་དབྱུག་རྩེད་རུ་ཁག་གཉིས་བར་དབྱིན་ཡུལ་གྱུ་ལོཊས་རྩེད་ཁང་དུ་ཊེས་རྩེད་འགྲན་གཉིས་པ་འགོ་ཚུགས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་ངོས་གཉིས་བར་གྱི་ཊེས་ལྔའི་རྩེད་འགྲན་དུ་ད་ལྟའི་ཆར་དབྱིན་ཡུལ་རུ་ཁག་1-0 ཡིས་རྩེད་འགྲན་སྣེ་ཁྲིད་གནང་བཞིན་ཡོད་འདུག་།