འཕྲོད་བསྟེན་བློནཆེན་ནཱཌཱ་མཆོག་གིས་ཀེརེལཱ་མངའ་སྡེར་སྐྱོབ་གསོའི་ལས་དོན་ཐོག་དཔྱད་ཞིབ་གནང་ཆེད་དུ་ཕེབས་པ།

ཁས་ས་རེས་གཟའ་པ་སངས་སུ་འཕྲོད་བསྟེན་བློནཆེན་ནཱཌཱ་མཆོག་གིས་ཀེརེལཱ་མངའ་སྡེའི་ཀོཅི་ས་ཁུལ་ལ་ཆུ་རུད་ཀྱིས་གནོད་པ་བྱུང་སར་སྐྱོབ་གསོའི་ལས་དོན་ཐོག་དཔྱད་ཞིབ་གནང་ཆེད་དུ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད་འདུག།

ཁོང་གིས་ད་དུང་འཕྲོད་བསྟེན་བློན་ཆེན་ལྷན་ཁང་གིས་ཀེརེལཱ་མངའ་སྡེར་མི་མང་རྣམས་ཀྱིས་དུས་རྟག་ཏུ་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོག་དོ་སྣང་གནང་གིས་ཡོད་སྐོར་གསུངས་བ་དང་ཁོང་གིས་མངའ་སྡེར་དུས་ཐོག་ཏུ་སྨན་དགོས་མཁོའི་རྫས་རིགས་༥༨ བཏང་ཡོད་པའི་སྐོར་ཡང་གསུངས་འདུག།