རྒྱ་གར་རྒྱལ་ནང་དུ་ཚོང་རྒྱབ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་འཚོལ་ཆེད་དཡ་རུ་སུའི་ཚོང་འབྲེལ་མཉམ་ཚོགས་ལ་མགྲོན་བརྡ་ཕུལ་བ།

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ནང་དུ་ཚོང་རྒྱབ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་འཚོལ་ཆེད་དཡ་རུ་སུའི་ཚོང་འབྲེལ་མཉམ་ཚོགས་ལ་མགྲོན་བརྡ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད་འདུག།   དེའང་གཞུང་འབྲེལ་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཚོང་འབྲེལ་དང་བཟོ་གྲྭའི་ལས་དོན་གྱི་བློན་ཆེན་སུརེཤ་པྲཱབུ་མཆོག་གིས་རུ་སུའི་ཚོང་འབྲེལ་མཉམ་ཚོགས་རྣམས་སུ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ནང་དུ་ཚོང་འབྲེལ་དང་མཉམ་སྦྲེལ་ཚོང་གི་ཆེད་དུ་སྐུ་ཚབ་གཏོང་བའི་མགྲོན་བརྡ་ཕུལ

ཡོད་པའི་སྐོར་གསུངས་འདུག།