ཀེ་མེ་རུན་རྒྱལ་ནང་དུ་མེ་མདའ་རྒྱབ་མཁན་ཞིག་གིས་དབྱིན་ཇི་ལེགས་པོ་བཤད་མི་ཐུབ་སའི་ས་ཁུལ་ཞིག་ནས་འདི་བདུན་ཕྲུག་ལ་སློབ་ཕྲུག་༧༩ བཙན་བྲིད་བྱེད་པ་རྣམས་གློད་གྲོས་གཏོང་བའི་སྐོར།

ཀེ་མེ་རུན་རྒྱལ་ནང་དུ་མེ་མདའ་རྒྱབ་མཁན་ཞིག་གིས་དབྱིན་ཇི་ལེགས་པོ་བཤད་མི་ཐུབ་སའི་ས་ཁུལ་ཞིག་ནས་འདི་བདུན་ཕྲུག་ལ་སློབ་ཕྲུག་༧༩ བཙན་བྲིད་བྱེད་པ་རྣམས་གློད་གྲོས་གཏོང་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་འདུག།

ད་དུད་དེ་སྔོན་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ནང་དུ་མེ་མདའ་རྒྱབ་མཁན་ཞིག་གིས་པི་ཊི་སི་བོ་རོག་གི་འཇིའུ་ལྷ་ཁང་ལ་འཐབ་རྒོལ་གྱིས་མི་༡༡ གསོད་པ་དང་དེའི་ནང་ནས་སྐོར་སྲུ་བ་༤ དུ་མ་ལ་རྨས་སྐྱོན་ཤོར་ཡོད་པ་རེད་འདུག།  དེའང་གཞུང་འབྲེལ་ལྟར་ན་མེ་མདའ་རྒྱབ་པི་འཐབ་རྒོལ་དེ་ནི་སི་ཀེ་རལ་ཧིལ་ཞེས་པའི་ས་ཁུལ་དེར་འཇིའུ་ལྷ་ཁང་ལ་མི་ཚེའི་ཤིང་སྡོང་ཞེས་པའི་འདུ་ཚོགས་སུ་མི་མང་པོ་ཆོས་ཀྱི་ཞབས་འདེགས་ཆེད་དུ་འཛོམས་ཡོད་སར་བྱུང་བའི་སྐོར་གསུངས་འདུག།