དེ་རིང་ཕྱི་དྲོར་ཆཏྟིསྒར་མངའ་སྡེར་ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་དང་པོའི་ལས་འགུལ་མཇུག་སྒྲིལ་བཟིན་པ།

དེ་རིང་ཕྱི་དྲོར་ཆཏྟིསྒར་མངའ་སྡེར་ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་དང་པོའི་ལས་འགུལ་མཇུག་སྒྲིལ་བཟིན་ཡོད་པ་རེད་འདུག།

དེའང་དེ་སྔོན་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གིས་འོས་བསྡུ་དྲང་པོ་དང་འཇམ་པོ་ཡོང་ཆེད་དུ་ཨོཌིཤཱ་གཞུང་ལ་འོས་བསྡུ་ལ་ཉེ་བའི་ཆཏྟིསྒར་མངའ་སྡེ་དང་ས་མཚམས་སྒོ་རྒྱབ་དགོས་སྐོར་གསུངས་གནང་ཡོད་པ་རེད་འདུག།   དེའང་ཆཏྟིསྒར་མངའ་སྡེའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་རིམ་པ་གཉིས་སུ་ཚོགས་རྒྱུ་ཡིན་པ་ནི་འདི་ཟླའི་ཕྱི་ཚེས་༡༢ དང་༢༠ ལ་ཡིན་པ་རེད་འདུག།