ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་བར་གྱིརྩེད་འགྲན་གཞོན་པའི་མེ་འཕེན་འགྲན་བསྡུར་དུ་མ་ནུ་དང་སོ་རབ་གཉིས་ཀྱི་མིཀས་རྩེད་འགྲན་དུ་གྲགས་པ་གསར་གཏོད་ཐོག་གསར་གྱི་རྟགས་མ་ཐོབ་པ།

༄། ཀུ་ཝེཊ་རུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་བར་གྱི་རྩེད་འགྲན་གཞོན་པའི་མེ་འཕེན་འགྲན་བསྡུར་ཐེངས་༡༡ པའི་མི་ཊར་༡༠ རྒྱང་ཚད་ཀྱི་མེ་འཕེན་འགྲན་བསྡུར་དུ་མ་ནུ་དང་སོ་རབ་གཉིས་ཀྱི་མིཀས་རྩེད་འགྲན་དུ་གྲགས་པ་གསར་གཏོད་ཐོག་གསར་གྱི་རྟགས་མ་ཐོབ་འདུག་གོ།