རྒྱ་གར་དང་ནིའུ་ཛི་ལེཊ་གཉིས་བར་གྱི་ཊི་༢༠ དབྱུག་རྩེད་འགྲན་བསྡུར་གཉིས་པར་ནིའུ་ཛི་ལེཊ་ལ་རྒྱ་གར་གྱིས་ཝི་ཀེཊ་༧ ཡིས་ཕམ་ཉེས་གཏོང་བ།

༄། ཁས་ས་ནིའུ་ལེཊ་ཡི་ཨོཀ་ལེཊ་རུ་རྒྱ་གར་དང་ནིའུ་ཛི་ལེཊ་གཉིས་བར་གྱི་ཊི་༢༠ དབྱུག་རྩེད་འགྲན་བསྡུར་གཉིས་པར་ནིའུ་ཛི་ལེཊ་ལ་རྒྱ་གར་གྱིས་ཝི་ཀེཊ་༧ ཡིས་ཕམ་ཉེས་གཏོང་ཡོད་འདུག་ རྒྱ་གར་དབྱུག་རྩེད་རུ་ཁག་གི་རུ་དཔོན་རོ་ཧིཏ་ཤར་མཱ་མཆོག་གིས་བོལ༢༩ནང་རན་༥༠ བཟོས་སྟེ་རང་རེའི་རུ་ཁག་ལ་རྒྱལ་ཁ་སྤྲོད་དོ།