གནམ་དམག་ལས་བྱེད་ཀྱི་འགོ་འཁྲིད་མར་ཤལ་བིརེནཌར་སིགཾ་དཱནོཧཱ་མཆོག་དེ་རིང་ནས་ཉིན་བཞིའི་འཚམས་གཟིགས་སུ་བཱགཾལཱཌེཤ་རྒྱལ་ནང་དུ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན་པ།

གནམ་དམག་ལས་བྱེད་ཀྱི་འགོ་འཁྲིད་མར་ཤལ་བིརེནཌར་སིགཾ་དཱནོཧཱ་མཆོག་དེ་རིང་ནས་ཉིན་བཞིའི་འཚམས་གཟིགས་སུ་བཱགཾལཱཌེཤ་རྒྱལ་ནང་དུ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད་འདུག།

ཁོང་གིས་བཱགཾལཱཌེཤ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་བློན་མཆོག་དང་དམག་ཁག་གསུམ་གའི་འགོ་འཁྲིད་དང་མཇལ་ཕྲད་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད་འདུག།
དེའང་གཞུང་འབྲེལ་གསལ་བསྒྲགས་ལྟར་ན་གནམ་དམག་འགོ་འཁྲིད་མཆོག་གིས་བཱགཾལཱཌེཤ་གནམ་དམག་གི་སྦྱོང་བརྡར་ཚུགས་སུ་འཚམས་གཞིགས་གནང་རྒྱུ་རེད་འདུག།