དབྱིན་ཡུལ་ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་དབྱིན་ཡུལ་ཡོ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ལས་ཕྱིར་འདོན་གྱི་ལས་གཞི་ཕྱིར་བཤོལ་བཏང་བར་འོས་འཕེན་པ།

༄། དབྱིན་ཡུལ་ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཟླ་འདིའི་ཚེས་༢༩ ཉིན་དབྱིན་ཡུལ་ཡོ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ལས་ཕྱིར་འདོན་གྱི་ལས་གཞི་ཕྱིར་བཤོལ་བཏང་བར་འོས་འཕེན་ཡོད་འདུག་ ཁས་ས་དབྱིན་ཡུལ་གྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་མིས་དབྱིན་ཡུལ་ཡོ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ལས་ཕྱིར་འདོན་གྱི་གྲོས་མཐུན་བསྐོ་འཛུགས་མེད་པར་ཕྱིར་འདོན་མ་ཐུབ་པར་འོས་འཕེན་གནང་ཡོད་འདུག་ དབྱིན་ཡུལ་གྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་མིས་འོས་་འཕེན་དེ་ཡིས་དབྱིན་ཡུལ་ཡོ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ལས་ཕྱོར་འདོན་གྱི་ལས་གཞི་མཚན་རྟགས་Brexit ཟླ་འདིའི་ཚེས་༢༩ ལས་གཏན་འཁེལ་བྱུང་བ་དེ་ཕྱིས་འགང་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་གོ།