ནེའུ་ཛི་ལེན་ཌི་རྒྱལ་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ཁ་ཆེའི་ལྷ་ཁང་ཞིག་ཏུ་མེ་མདའ་རྒྱག་པའི་གནད་དོན་ནང་དུ་མི་དུ་མ་གསོད་པ།

ནེའུ་ཛི་ལེན་ཌི་རྒྱལ་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ཁ་ཆེའི་ལྷ་ཁང་ཞིག་ཏུ་མེ་མདའ་རྒྱག་པའི་གནད་དོན་ནང་དུ་མི་དུ་མ་གསོད་ཡོད་པ་རེད་འདུག།

དེའང་ས་གནས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམལྟར་ན་ཁ་ཆེའི་ལྷ་ཁང་ཨལ་ནུར་ཞེས་པ་དེར་མི་དུ་མ་གསོད་ཡོད་པ་དང་མེ་མདའ་རྒྱག་མཁན་ད་དུང་གནས་ཡོད་པའི་སྐོར་ཤེས་གསལ་འདུག།