ཨ་རི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་མཆོག་གིས་ཨ་རི་ཡི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅིད་ཚང་མ་ཝེ་ནེན་ཛུ་ལ་ལས་ཕྱིར་ལོག་ཕེབས་ཡོད་པ།

༄། ཨ་རི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་མེཀ་པོམ་པིའོ་མཆོག་གིས་ཨ་རི་ཡི་ཝེ་ནེན་ཛུ་ཀ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་གཞུང་འབྲེཀ་ལས་མི་ལྷག་མ་ཆ་ཚང་མ་ཝེ་ནེན་ཛུ་ལ་ཡི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཏུ་ཕྱིན་རྐྱེན་གྱི་རང་ཡུལ་ཕྱིར་ལོག་ཕེབས་ཡོད་པ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་འདུག་ ཨ་རིའི་ཁྲིམས་བཟོ་བ་ཞིག་གིས་ཀོང་རེ་སི་གྲོས་ཚོགས་སུ་པ་ཀིས་ཐན་དང་ཀཤ་མིར་དུ་ཨ་རི་ཡི་ཁེ་ཕན་མེད་པའི་ཚོགས་པའི་བྱེད་ལས་དཔྱད་ཞིབ་དགོས་ངེས་ཀྱོ་་ཁྲིམས་གཞི་གསར་པ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བའི་ཆེད་དུ་འབད་འདུག་

བྱེད་ལས་དེ་དག་ཏུ་སྔར་ལོ་༢༠༠༨ ལོར་མུམ་བེ་འཇིག་སྐུལ་དྲག་སྤྱོད་ལག་ལེན་བསྟར་མཁན་ཁྲིམས་མེད་ཚོགས་པ་ལཤ་ཀར་ཨེ་ཏའི་བྷའི་ཆ་ཤས་དང་མཉམ་ལས་ཀྱི་གནས་ལུགས་གོ་ཐོས་བྱུང་ཡོད་པ་ཡིན་འདུག་གོ།