ཨལ་ཇེ་རི་ཡའི་རྒྱལ་ནང་དུ་སྲིད་འཛིན་འོས་བསྡུ་ཕྱི་ཟླ་༧ པའི་ནང་དུ་ཚོགས་རྒྱུ་ཡིན་པ།

ཨལ་ཇེ་རི་ཡའི་རྒྱལ་ནང་དུ་སྲིད་འཛིན་འོས་བསྡུ་ཕྱི་ཟླ་༧ ཚེས་༤ ནང་དུ་ཚོགས་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད་འདུག།

དེའང་དེ་སྡོན་ཨལ་ཇེ་རི་ཡའི་སྲིད་འཛིན་ཨབ་ཌེ་ལ་ཛི་ཛི་བོ་ཏེ་ཕི་ལེ་ཀ་མཆོག་གིས་བདུན་ཕྲག་མང་པོའི་མི་མང་ངོ་རྒོལ་ཆེན་པོས་རྩ་དགོངས་གནང་ཡོད་པ་རེད་འདུག།

དེའང་གཞུང་གི་གསར་འགོད་ལྟར་ན་སྲིད་འཛིན་མཆོག་གིས་ཁས་ས་རེས་གཟའ་མིག་དམར་ལ་རྩ་ཁྲིམས་ཚོགས་ཆུང་ལ་རྩ་དགོངས་ཞུ་གནང་བའི་སྐོར་གསལ་འདུག།