གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་འོས་བསྡུའི་ཆེད་དུ་ཀོང་རེ་སི་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པས་འོས་མི་༡༨ གསལ་བསྒྲགས་གནང་བ།

གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་འོས་བསྡུའི་ཆེད་དུ་ཀོང་རེ་སི་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པས་འོས་མི་༡༨ གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡོད་པ་རེད་འདུག།   དེའང་ཐོ་གཞུང་དེའི་ནང་དུ་ཨུཏྟར་པྲཱཌེཤ་མངའ་སྡེའི་ཆེད་དུ་འོས་མི་༩ དང་ཧཱརཡཱནཱ་མངའ་སྡེ་ལ་འོས་མི་༦ དང་མཱདྱཱ་པྲཱཌེཤ་མངའ་སྡེར་འོས་མི་༣ ཡོད་པ་རེད་འདུག།