ལུ་ཝིས་ཧེ་མིལ་ཊན་གྱིས་ཕོར་མུ་ལ་ཝན་མོ་ཊ་རྒྱུག་འགྲན་གྱི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ།

༄།རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་ལུ་ཝིས་ཧེ་མིལ་ཊན་གྱིསརང་ཉིད་མོ་ཊ་རྒྱུག་འགྲན་གྱི་མི་ཚེ་ནང་་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་་ཕོར་མུ་ལ་ཝན་མོ་ཊ་རྒྱུག་འགྲན་གྱི་རྒྱལ་ཁ་ཐེངས་དྲུག་པ་ཐོབ་འདུག་ལི་ཝིས་དང་ཁོ་བོའི་རྩེད་རོགས་གཉིས་ཝལ་རཱ་ཊེ་བྷོ་ཊོས་གཉིས་ཀྱིས་ཕོར་མུ་ལཱ་ཝན་རྒྱལ་སྤྱིའི་མོ་ཊ་རྒྱུག་འགྲན་༡༠༠༠ཡི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་བོ།