རྒྱ་གར་གྱི་ཨའི་པི་ཨེལ་དབྱུག་རྩེད་འགྲན་བསྡུར་དུ་བྷང་གྷ་ལོར་རུ་ཁག་གིས་ཀོལ་ཀ་ཏ་རུ་ཁག་ལ་རན་༡༠ཡིས་ཕམ་ཉེས་གཏོང་བ།

༄།ཁས་ས་ཕྱི་དྲོ་ཀོལ་ཀ་ཏ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཨི་གྲེན་གྷ་གྲེན་རྩེད་ཁང་དུ་ཨའི་ཨེས་བྷིན་དྷ་ར་རྩེད་ཁང་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་ཨའི་པི་ཨེལ་དབྱུག་རྩེད་འགྲན་བསྡུར་དུ་བྷེང་གྷ་ལོར་རུ་ཁག་གིས་ཀོལ་ཀ་ཏ་་རུ་ཁག་ལ་རན་༡༠ཡིས་ཕམ་ཉེས་གཏོང་ཡོད་འདུག  དེའང་བྷང་གྷ་ལོར་དབྱུག་རྩེད་རུ་ཁག་གིས་བཟོས་པའི་ཁྱོན་རན་༢༡༣ཡི་ཡ་ལན་དུ་ཀོལ་ཀ་ཏ་རུ་ཁག་གིས་རན་༢༠༣ ལས་བཟོས་ཐུབ་མེད་དོ།