རྒྱ་ནག་ཝུའུ་ཧན་དུ་མི་ཁྲི་1000རྒྱུགས་བླངས། ནད་རྟགས་མེད་པའི་ནད་དཔེ་300ཤེས་རྟོགས་བྱུང་། 

རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་ཀྱིས་ནད་དུག་གློ་བུར་དུ་ཐོན་པའི་ལྟེ་བའི་ཝུའུ་ཧན་དུ་ཀྲུང་གོས་མི་ཁྲི་1000ཙམ་ལ་དགེ་མཚན་ལྡན་པའི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་ཞིབ་དཔྱད་ཚད་ལེན་བྱས་མོད།འོན་ཀྱང་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་གཏན་འཁེལ་གྱི་ནད་དཔེ་གསར་པ་སྟེ་ནད་དཔེ་19ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མེད་མོད།འོན་ཀྱང་ནད་རྟགས་མེད་པའི་ནད་པ་300ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་རེད།   གཟའ་མིག་དམར་ལ་ཝུའུ་ཧན་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་རིམས་ནད་གནས་ཚུལ་ཚབས་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཝུའུ་ཧན་དུ་མི་ཁྲི་989ལ་ཞིབ་དཔྱད་ཚད་ལེན་བྱས་རྗེས།ནད་རྟགས་མེད་པའི་ནད་པ་300ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་དང་ནད་གཞི་གཏན་འཁེལ་བྱུང་མེད་པའི་Comdནད་དཔེ19ཡོད་པ་རེད།   གནས་ཚུལ་སྤེལ་བར་གཞིགས་ན།ད་ཐེངས་གཞི་ཁྱོན་ཆེན་པོས་ཞིབ་དཔྱད་ཚད་ལེན་བྱེད་པར་མི་དམངས་ཤོག་སྒོར་དུང་ཕྱུར་9(ཨ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་1.26)བཏང་བ་རེད།