21.04.2017

རྒྱ་གར་སྲིད་དོན་འགྲེལ་བརྗོད་པ་Rattan Saldi མཆོག་གིས་བལ་ཡུལ་གྱི་སྲིད་འཛིན་མཆོག་གི་རྒྱ་གར་ནང་གཞུང་འབྲེལ་གཟིགས་སྐོར་དུ་ཕེབས་པ་དེས་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་པོའི་བར་འབྲེལ་བ་ཁག་འཕེལ་རྒྱས་སུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་སྐོར་ལ་གླ...