ཡེ་མེན་རྒྱལ་ནང་དུ་དྲག་སྤྱོད་དང་འཐབ་རྒོལ་གྱི་ནང་དུ་མི་༨༥ གསོད་པ།...

ཡེ་མེན་རྒྱལ་ནང་དུ་དྲག་སྤྱོད་དང་འཐབ་རྒོལ་གྱི་ནང་དུ་མི་༨༥ གསོད་པ་རེད་འདུག། དེའང་དེ་སྔོན་ཡེ་མེན་རྒྱལ་ནང་དུ་ཨ་རིའི་སྲུང་དམག་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་ཆེད་དུ་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཐབས་ལམ་ཞིག་བཀའ་ཁྲོལ་གཏོང་ཡོད་པ་རེད་...

པཱཀིསྟཱན་དཔལ་འབྱོར་བློན་ཆེན་ཨཱསཱད་ཨུམར་མཆོག་གིས་ལས་འཁུར་རྩ་དགོངས་ཞུ་བ།...

ཁས་ས་རེས་གཟའ་ཕུར་བུར་པཱཀིསྟཱན་དཔལ་འབྱོར་བློན་ཆེན་ཨཱསཱད་ཨུམར་མཆོག་གིས་ལས་འཁུར་རྩ་དགོངས་ཞུ་གནང་ཡོད་པ་རེད་འདུག། དེའང་དེ་སྔོན་པེ་རིས་རྟེན་གཞི་ཡི་FATF ཚོགས་པས་པ་ཀིས་ཐན་གྱིས་རང་ཡུལ་དུ་བལག་སྡོམ་གྱི་འཇིག་སྐུ...

པོར་ཊུ་གི་སི་རྒྱལ་ནང་གི་རྒྱལ་ས་མ་ཌེ་རི་ལ་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པའི་སྤྱི་སྤ...

པོར་ཊུ་གི་སི་རྒྱལ་ནང་གི་རྒྱལ་ས་མ་ཌེ་རི་ལ་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པའི་སྤྱི་སྤྱོད་རླངས་འཁོར་བརྡབ་ལྷུང་བྱུང་བའི་མི་༢༨ འདས་གྲོངས་སུ་སོང་ཡོད་པ་རེད་འདུག།   དེའང་ཁས་ས་རྐྱེན་ཉེན་བྱུང་བའི་ནང་དུ་ཇར་མ་ནི་མི་སེར་ཡང་འད...

རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་པ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་དང་ལྷན་དུ་རྒྱ་ནག་ལ་ཚོང་འབྲེལ་ཆ་སྙོམ་བ...

ཀོལ་ཀ་ཏ་ལ་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་པ་ཛ་ལི་ཡུ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་དང་ལྷན་དུ་རྒྱ་ནག་ལ་ཚོང་འབྲེལ་ཆ་སྙོམ་བྱུང་བའི་རེ་མོལ་གནང་ཡོད་པ་རེད་འདུག། དེའང་དེ་སྔོན་འཛམ་གླིང་གི་དཔལ་འབྱོར་ཆེ་ཤོས་རྒྱལ་ཁབ་ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གཉི...

སུ་ཌན་རྒྱལ་ནང་དུ་ངོ་རྒོལ་བའི་གོ་སྒྲིག་པས་དམག་མིའི་ཚོགས་ཆུང་བརྩི་མེད་བཟ...

སུ་ཌན་རྒྱལ་ནང་དུ་ངོ་རྒོལ་བའི་གོ་སྒྲིག་པས་དམག་མིའི་ཚོགས་ཆུང་བརྩི་མེད་བཟོས་དགོས་པའི་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་པ་རེད་འདུག། དེའང་དེ་སྔོན་སུ་ཌན་གྱི་འགོ་ཁྲིད་གསར་པ་གཉིས་པ་ཨབ་རྡེལ་ཕ་ཏེ་ཨལ་བྷར་ཧན་གྱིས་གནས་དབྱུང་གཏོང་བ...

སོ་མ་ལི་ཡའི་རྒྱལ་ནང་དུ་ཁ་ཆེའི་མངའ་སྡེ་འཇིག་སྐུལ་པའི་སྡེའི་མཐོ་ཤོས་གཉིས...

སོ་མ་ལི་ཡའི་རྒྱལ་ནང་དུ་ཁ་ཆེའི་མངའ་སྡེ་འཇིག་སྐུལ་པའི་སྡེའི་མཐོ་ཤོས་གཉིས་པ་གནམ་དམག་འཐབ་རྒོལ་གྱིས་གསོད་ཡོད་པ་རེད་འདུག། དེའང་དེ་སྔོན་སོ་མ་ལི་ཡའི་རྒྱལ་ས་མོ་ག་ཌི་ཤུ་ལ་གཞུང་གི་ཁང་བཟང་ལ་ཨལ་ས་ས་ཧབ་འཇིག་སྐུལ་པ...

ཏཱལིབཱན་འཇིག་སྐུལ་པའི་སྡེས་ཨཱཕགཱནིསྟཱན་ཉེན་རྟོགས་པའི་སྐྱེལ་སྒྲོལ་རླངས་...

ཨཱཕགཱནིསྟཱན་རྒྱལ་ནང་གི་ནུབ་གོར་མངའ་སྡེར་ཏཱལིབཱན་འཇིག་སྐུལ་པའི་སྡེས་ཨཱཕགཱནིསྟཱན་ཉེན་རྟོགས་པའི་སྐྱེལ་སྒྲོལ་རླངས་འཁོར་ལ་འཇབ་རྒོལ་གྱིས་སྲུང་དམག་༧ གསོད་ཡོད་པ་རེད་འདུག། དེའང་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་གྱི...

མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་སྲུང་སྐྱོབ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཧེ་ཊི་རྒྱལ་ནང་དུ་ཞི་བདེའི...

མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་སྲུང་སྐྱོབ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཧེ་ཊི་རྒྱལ་ནང་དུ་ཞི་བདེའི་ལས་དོན་གྱི་ལས་གཞི་ཕྱི་ཟླ་༡༠ཚེས་༡༥ནས་འཚམས་འཇོག་བྱེད་ཆེད་དུ་འོས་ཤོག་གནང་ཡོད་པ་རེད་འདུག། དེའང་དེ་སྔོན་བ་ཧ་མ་སི་ཡི་རྒྱལ་ནང་དུ་ཧེ་ཊི་...

སུ་ཌན་དམག་མིའས་སྲིད་འཛིན་ཨོ་མར་ཨལ་བ་ཤིར་ལ་ཕྱིར་འབུད་གཏོང་བ།...

ད་དུང་དེ་སྔོན་ཨལ་ཇེ་རི་ཡའི་རྒྱལ་ནང་དུ་སྲིད་འཛིན་འོས་བསྡུ་ཕྱི་ཟླ་༧ ཚེས་༤ ནང་དུ་ཚོགས་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད་འདུག། དེའང་དེ་སྡོན་ཨལ་ཇེ་རི་ཡའི་སྲིད་འཛིན་ཨབ་ཌེ་ལ་ཛི་ཛི་བོ་ཏེ་ཕི་ལེ་ཀ་མཆོག་གིས་བདུན་ཕྲག་མང་པོའི་མི་མང...

ཨལ་ཇེ་རི་ཡའི་རྒྱལ་ནང་དུ་སྲིད་འཛིན་འོས་བསྡུ་ཕྱི་ཟླ་༧ པའི་ནང་དུ་ཚོགས་རྒྱ...

ཨལ་ཇེ་རི་ཡའི་རྒྱལ་ནང་དུ་སྲིད་འཛིན་འོས་བསྡུ་ཕྱི་ཟླ་༧ ཚེས་༤ ནང་དུ་ཚོགས་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད་འདུག། དེའང་དེ་སྡོན་ཨལ་ཇེ་རི་ཡའི་སྲིད་འཛིན་ཨབ་ཌེ་ལ་ཛི་ཛི་བོ་ཏེ་ཕི་ལེ་ཀ་མཆོག་གིས་བདུན་ཕྲག་མང་པོའི་མི་མང་ངོ་རྒོལ་ཆེན་པ...