དེ་རིང་རྒྱ་གར་བུད་མེད་ཀི་རི་ཀེཏ་རུ་ཁག་དང་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀ་གཉིས་བར་ཀི་རི་ཀ...

དེ་རིང་སེན་ཅུ་རི་ཡན་པརཀ་རྩེད་ཁང་དུ་རྒྱ་གར་བུད་མེད་ཀི་རི་ཀེཏ་རུ་ཁག་དང་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀ་གཉིས་བར་ཀི་རི་ཀེཏ་T20 རྩེད་ཐེངས་བཞི་པ་རྩེད་འགྲན་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་ ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་གར་རུ་ཁག་གིས་རྩེད་འགྲན་3-1 ཡིས་སྣེ་...

དེ་རིང་རྒྱ་གར་ཀི་རི་ཀེཏ་རུ་ཁག་དང་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀ་གཉིས་བར་ཀི་རི་ཀེཏ་T20 ར...

དེ་རིང་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་སུ་པར་སུ་པོརཊ་པརཀ་རྩེད་ཁང་དུ་རྒྱ་གར་ཀི་རི་ཀེཏ་རུ་ཁག་དང་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀ་གཉིས་བར་ཀི་རི་ཀེཏ་T20 རྩེད་ཐེངས་གཉིས་པ་རྩེད་འགྲན་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་ ཀི་རི་ཀེཏ་T20 རྩེད་འགྲན་དེ་རྒྱ་གར་གྱི་ཕ...

ཀོ་མེན་ཝེཏ་རྩེད་འགྲན་གྱི་གོམ་སྤོ་འགྲན་བསྡུར་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་རྩེད་འགྲན་པ་...

ཟླ་བ་རྗེས་མའི་ཚེས་4 ནས་15 རིང་གི་ཨེ་སི་ཀྲེ་ལི་ཡའི་གོཀཊ་ཀོསཏ་གྲོང་སྡེར་ཚུགས་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཀོ་མེན་ཝེཏ་རྩེད་འགྲན་གྱི་ཀོ་ལོ་མི་ཊར་20 ཡི་གོམ་སྤོ་འགྲན་བསྡུར་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་རྩེད་འགྲན་པ་བཞི་ཡི་འགྲན་རྩེད་མཉམ་ཞུ...

སྐུ་ཞབས་ཀི་རིས་ཤན་ཀོལ་མེན་མཆོག་གིས་མི་ཊར་60 ཡི་སྒོ་མང་གི་རྒྱུག་ཤར་རྩེས...

ཁ་སང་ནིའུ་མེཀ་སི་ཀོའི་ཨལ་བུ་ཁྱུར་ཁྱུར་ཨ་རི་ཡི་རྩེད་འགྲན་པ་ཀི་རིས་ཤན་ཀོལ་མེན་མཆོག་གིས་མི་ཊར་60 ཡི་སྒོ་མང་གི་རྒྱུག་ཤར་རྩེས་འགྲན་དེ་སྐར་ཆ་ 6.34 ནང ལེགས་པར་སྒྲུབ་སྟེ་རྒྱལ་སྤྱའི་སྡིངས་ཆར་གྲགས་པ་གསར་གཏོད་བ...

མ་ནཱ་ཝ་དྷི་ཏི་ཊོར་མཆོག་ཀ་ཊར་རྒྱལ་སྤྱིའི་རྩེད་འགྲན་གཞོན་པའི་མེ་འཕེན་འགྲ...

ཀ་ཊར་ལུ་སིལ་གྲོང་འཁྱེར་དུ་མ་ནཱ་ཝ་དྷི་ཏི་ཊོར་མཆོག་ཀ་ཊར་རྒྱལ་སྤྱིའི་རྩེད་འགྲན་གཞོན་པའི་མེ་འཕེན་འགྲན་བསྡུར་་དུ་དངུལ་གྱི་རྟགས་མ་ཐོབ་ཡོད་འདུག་ ཁོ་བོས་ཨང་རིམ་118 ལོན་སྟེ་དངུལ་གྱི་རྟགས་མ་ཐོབ་བོ།...

དེ་རིང་རྒྱ་གར་དང་ལྷོ་་ཨ་ཕི་རི་ཀ་གཉིས་ཀི་རི་ཀེཊ་T20 རྩེད་ཐེངས་དང་པོ་རྩེ...

དེ་རིང་ནིའུ་ཝན་གྲ་རར་རྩེད་ཁང་དུ་རྒྱ་གར་དང་ལྷོ་་ཨ་ཕི་རི་ཀ་གཉིས་བར་གྱི་ཀི་རི་ཀེཊ་T20 རྩེད་ཐེངས་གསུམ་ལས་དང་པོ་རྩེད་འགྲན་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་ རྩེད་འགྲན་དེ་དང་རྒྱ་གར་གྱི་ཕྱི་དྲོ་ཕྱག་ཚོད་དྲུག་པའི་ཐོག་རྩེད་འག...

དེ་རིང་རྒྱ་གར་དང་ལྷོ་་ཨ་ཕི་རི་ཀ་གཉིས་ཀི་རི་ཀེཊ་T20 རྩེད་ཐེངས་དང་པོ་རྩེ...

དེ་རིང་ནིའུ་ཝན་གྲ་རར་རྩེད་ཁང་དུ་རྒྱ་གར་དང་ལྷོ་་ཨ་ཕི་རི་ཀ་གཉིས་བར་གྱི་ཀི་རི་ཀེཊ་T20 རྩེད་ཐེངས་གསུམ་ལས་དང་པོ་རྩེད་འགྲན་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་ རྩེད་འགྲན་དེ་དང་རྒྱ་གར་གྱི་ཕྱི་དྲོ་ཕྱག་ཚོད་དྲུག་པའི་ཐོག་རྩེད་འག...

དེ་རིང་རྒྱ་གར་དང་ལྷོ་་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་བུད་མེད་ཀི་རི་ཀེཏ་རུ་ཁག་གཉིས་བར་གྱི་...

དེ་རིང་རྒྱ་གར་དང་ལྷོ་་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་བུད་མེད་ཀི་རི་ཀེཏ་རུ་ཁག་གཉིས་གྱིས་ཀི་རི་ཀེཊ་T20 རྩེད་ཐེངས་གསུམ་པ་ཇོ་ནེས་བྷག་གྲོང་སྡེ་ཡི་ནིའུ་ཝན་གྲ་རར་རྩེད་ཁང་དུ་རྩེད་འགྲན་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་ རྩེད་འགྲན་དེ་རྒྱ་གར་གྱི...

རྒྱ་གར་བུད་མེད་ཀི་རི་ཀེཏ་རུ་ཁག་གིས་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་རུ་ཁག་ལ་ཀི་རི་ཀེཊ་ ...

ཁ་སང་ཨིསཊ་ལན་ཊན་དུ་རྒྱ་གར་བུད་མེད་ཀི་རི་ཀེཏ་རུ་ཁག་གིས་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་རུ་ཁག་ལ་ཀི་རི་ཀེཊ་ T-20རྩེད་ཐེངས་གཉིས་པར་ཝི་ཀེཏ་དགུ་ཡིས་ཕམ་ཉེར་གཏོང་འདུག་ རྒྱ་གར་གྱི་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀས་བཟོས་སྒྲུབ་བྱ་རན་142 དེས་ཨོ་ཝ...

ཨོ་ལོམ་པིཀ་སྔོན་མར་figure skating རྩེད་འགྲན་དུ་རྒྱལ་ཁ་ལོན་མཁན་སྐུ་ཞབས་...

ཨོ་ལོམ་པིཀ་སྔོན་མར་figure skating རྩེད་འགྲན་དུ་རྒྱལ་ཁ་ལོན་མཁན་སྐུ་ཞབས་ཡུ་ཛུ་རཱ་ཧན་ཡུ་མཆོག་གིས་རྩེད་འགྲན་འཁྲན་སྟོན་ལེགས་པར་སྟོན་སྟེ་རྟགས་མ་ཐོབ་ལ་ཉེ་བ་སླེབས་ཡོད་འདུག་ ཁོང་གི་འགྲན་ཟླ་གཙིནེ་ཐེན་ཅེནས་མཆོག...