ཨེ་ཤི་ཡ་སི་ཀོ་ཤི་རྩེད་འགྲན་ནང་རྒྱ་གར་བ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་བ་རྒྱལ་བཞིན་པ་།...

རྒྱ་གར་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཆུང་བ་རྣམས་ཇོར་དན་དུ་ཚོགས་བཞིན་པའི་ཨེ་ཤི་ཡན་ཕྲུ་གུ་ཆུང་བའི་འགྲན་རྩེད་ནང་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཏེ་མང་ཐར་རྩེད་འགྲན་པ་བཅུ་མཐའ་མའི་འགྲན་སྡུར་གཉིས་པར་ཚུད་ཡོད་པ་རེད་། ཡིན་ཡང་སེམས་ཕམ་དགོས་པ་གཅིག་ལ་ར...

བོ་པ་ན་-གྲོ་གྲིག་གྱི་ཆ་སིན་སི་ན་ཀྲི་མས་ཀྲར་གྱི་རྩེད་འགྲན་མཐའ་འཇུག་གསུམ...

བོ་པ་ན་དང་ཁོ་བོའི་ཁོ་རོ་ཤན་རོགས་པ་ཨི་བན་གྲོ་གྲིག་སིན་སི་ན་ཀྲི་མས་ཀྲར་དུ་ཨོན་སི་བེས་ཀྲན་དང་ཕེ་བིཡོ་ཕོ་གི་ནི་ཕམ་ཏེ་རྩེད་འགྲན་མཐའ་འཇུག་གསུམ་པར་སླེབས་ཡོད་འདུག་ བོ་པ་ན་དང་གྲོ་གྲིག་རྩེད་འགྲན་རྗེས་མ་དེ་ལུ་ཀ...

རྒྱལ་སྤྱིའི་རྩེད་འགྲན་གཞོན་པའི་མེ་མདའ་རྒྱག་འགྲན་ISSF Junior Shotgun Wo...

དེ་ཡང་ཨི་ཊ་ལི་ཡི་པོར་པི་ཏོ་གནས་སུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་རྩེད་འགྲན་གཞོན་པའི་མེ་མདའ་རྒྱག་འགྲན་ISSF Junior Shotgun World Cup རུ་རྒྱ་གར་གྱི་རྩེད་འགྲན་པ་ཨ་ཀཤ་ས་ཧ་རན་མཆོག་གིས་རྩེད་འགྲན་མཐའ་མའི་སྔོན་མར་...

སེཊ་ལུ་ཡི་ཛི་ཅེས་རྩེད་འགྲན་ནམ་St Louis Rapid Chess tournament རུ་རྒྱ་ག...

ཁ་སང་སེཊ་ལུ་ཨི་ཛི་ས་གནས་སུ་སེཊ་ལུ་ཡི་ཛི་ཅེས་རྩེད་འགྲན་ནམ་St Louis Rapid Chess tournament རུ་རྒྱ་གར་གྱི་རྩེད་འགྲན་པ་གྲགས་ཅན་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཅེས་རྩེད་འགྲན་པ་རྩེས་ཕུད་ཟུར་པ་ཝིཤ་ཝ་ནཏ་ཨ་ནཏ་མཆོག་ཨང་རིམས་བརྒ...

ཤ་ར་བོ་བ་ཟླ་བ་༡༥ རིང་དུག་རྫས་སྤྱོད་ཉེས་ཀྱིས་བཀག་འགོག་རྗེས་གེ་རེནགྲ་སི་...

མ་རི་ཡ་ཤ་ར་བོ་བ་ཟླ་བ་༡༥ རིང་དུག་རྫས་སྤྱོད་ཉེས་ཀྱིས་བཀག་འགོག་རྗེས་གེ་རེནགྲ་སི་ལེམ་ནང་ཐེངས་དང་པོ་དམིགས་བསལ་འཛུལ་ཞུག་ཐོག་ཨ་རི་རྩེད་འགྲན་ US Open ནང་རྩེད་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་འདུག་ འདི་ཡང་ཁོ་མོ་བདུན་ཕྲག་འདིར་རྩ...

ལག་ཤ་ཡ་སན་བུལ་ག་རིཡ་ཨོ་པན་གྱི་རྩེད་འགྲན་མཐའ་མའི་སྔོན་མར་ཚུད་པ་།...

བྱ་སྒྲོ་ཡང་རྩེར་སོན་པ་ལག་ཤ་ཡ་སན་བུལ་ག་རིཡ་ཨོ་པན་གྱི་རྩེད་འགྲན་མཐའ་མའི་སྔོན་མར་ཚུད་འདུག་ འདི་ཡང་ཁོ་མོས་ཟླ་བ་གཉིས་པའི་ནང་མཐའ་མའི་འགྲན་སྡུར་ལ་ཚུད་པ་མཡལ་ཁལ་༢༠-༢༢ ༢༡-༡༨ ༢༡-༡༥ ཀྱི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་འདུག་...

རྒྱ་གར་བུའི་ཧོ་ཀི་རུ་ཁག་ནས་ནེ་ཐར་ལེནཊ་རུ...

ཁག་༢-༡ ཡི་ཕམ་གཉེས་བྱེད་པར་ Gurjant Singh དང་ mandeep Singh གྱི་སྤོ་ལོ་རེ་རེ་བླུག་ཏེ་བུའི་འཛམ་གླིང་ཨང་བཞི་པ་ནེ་ཐར་ལེནཊ་ལས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་འདུག་ Manpreet Singh གྱི་འགན་འཁུར་འོག་རུ་ཁག་ཏུ་གཞོན་ནུ་དགུ་ལས་མེད་ཀ...

རོ་ནར་གྲོ་རྩེ་ཐེང་ལྔ་རྩེད་མི་ཆོག་པ།...

འཛམ་གླིང་གི་རྐང་སྤོལ་རྩེད་འགྲན་རྩེད་ཕུད་སོན་པ་Cristiano Ronaldo སི་པེ་ནིཤི་རྐང་སྤོལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉིན་རྩེད་ཐེངས་ལྔ་རྩེད་མི་ཆོག་པ་བཟོས འདུག་ འདི་ནི་ཁོ་ཡིས་རྩེད་འགྲན་ཐག་གཅོད་པ་བུད་རྒྱག་གཏོང་བ...

རྒྱ་གར་གྱི་ཁུ་ཚུར་སྣུན་རྩལ་པས་སར་བི་ཡན་རྩེད་འགྲན་དུ་རྟགས་མ་༡༠ ཐོབ་པ།...

སར་བི་ཡའི་ཝོཇ་ཝོདི་ནར་རྒྱལ་སྤྱིའི་བུད་མེད་ཁུ་ཚུར་སྣུན་རྩལ་རྩེད་འགྲན་ཐེངས་༦ པར་ 6th Golden Glove Women’s Boxing Tournament དུ་རྒྱ་གར་གྱི་རྩེད་འགྲན་པས་གསེར་གྱི་རྟགས་མ་༢ དང་དངུལ་གྱི་རྟགས་མ་༤དང་ཟངས...

ཨེ་ཤི་ཡེའི་ཐུང་མདའ་རྩེད་འགྲེན་དུ་མི་རྗ་རཥ་མི་དང་ཨ་ཧཊ་ཀན་ནས་གསེར་གྱི་རྟ...

ཨེ་ཤི་ཡེའི་རྩད་ཐེངས་བདུན་པའི་ཐུང་མདའ་འི་ཕོ་མོ་གཉམ་འགྲེལ་གྱི་རྩེད་འགྲེན་དུ་མི་རྗ་རཥ་མི་Miraj Rashmmi དང་ཨ་ཧཊ་ཀན་Ahmad Khan ནས་གསེར་གྱི་རྟགས་མ་ཐོབ་འདུག་ ཐེངས་འདིར་རྩེད་འདྲེན་ནང་རྒྱ་གར་ལ་ཁྱོན་སྡོམ་རྟགས་...