بیت بازی


شرکأ: محمد ساجد، محمد شاہد، اسما اور توحید حقانی
ناظم: شمیم عثمانی