شاگرد میر راسخ  عظیم آبادی    تحریر:سیدثاقب فریدی

پیشکش: نعمان شوق