تزک بابری تحریر: پروفیسر ابو عمیر

پیشکش: لایق علی رضوی