روبرو:  شخصیت  ۔فیروز بخت احمد

شریک گفتگو: نعمان شوق