بیت بازی

شرکأ:  محمد زہیر، محمد کامل حسین، ثروت فروغ اور میر مرتضی رشید

نظامت: توحید حقانی