پروگرام: بزم موسیقی

فنکار: بسوا جیت رائے ۔سرود نواز