بیت بازی

شرکأ:  محمد زہیر، محمد کامل حسین، ثروت فروغ اور میر مرتضی رشید نظامت: توحید حقانی

بیت بازی    

شرکأ :  کلیم احمد، محمد شاہ رخ ، عافیہ خاں، ندا کوثر    نظامت:  توحید حقانی  پیشکش: پھولا پنڈتا